12. Puchar Reksia

18.02.2024, godz. 10:00
Miejsce: Wyciąg Narciarski Siglany, ul. Siglanów
Miejscowość: Wisła
Gmina: Wisła

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulamin Zawodów 12 Pucharu Reksia
 
 
1. Organizatorem zawodów jest: Stowarzyszenie Klub Sportowy LIVE z siedzibą w Bielsku-Białej pod adresem Plac Opatrzności Bożej 20, 43-300 Bielsko-Biała.
 

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania zawodów będą przebywały na terenie zawodów. Każda osoba przebywająca na terenie zawodów w czasie trwania zawodów, obowiązana jest stosować się do postanowień Regulaminu.
 
 
3. Osoba biorąca udział (startująca) w zawodach nazwana jest uczestnikiem w niniejszym regulaminie.
 
 
4. Celem zawodów jest:
 
a) Popularyzacja narciarstwa zjazdowego pośród najmłodszych,
 
b) Wychowanie w duchu fair play,
 
c) Podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego,
 
d) Integracja środowiska narciarskiego i sportowego,
 
e) Międzypokoleniowa integracja społeczna.
 
 
5. Termin i miejsce zawodów: 18.02.2024 r. (niedziela) Stok Siglany, Wisła.
Organizator zastrzega zmianę terminu lub miejsca zawodów z powodu złych warunków śniegowych lub pogodowych i innych, przy czym wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem pkt 18 lit. c) i d).
 
 
6. Udział w zawodach mogą wziąć osoby spełniające następujące kryteria:
 
a) Terminowe zgłoszenie udziału wraz z uiszczeniem opłaty o której mowa w pkt 11.
 
b) Posiadanie odpowiednich umiejętności narciarskich i dobrego stanu zdrowia.
 
c) Osoba małoletnia może uczestniczyć w zawodach wyłącznie pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby.
 
 
 
7. Zgłoszenia w Zawodach 12 Pucharu Reksia dokonuje rodzic lub przedstawiciel ustawowy osób niepełnoletnich poprzez:
 
a) Formularz na stronie www.pucharreksia.pl.
 
b) W dniu zawodów 18.02.2024 od godz. 7:30 do godz. 8:30 w biurze zawodów. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia przez organizatora jest posiadanie wolnych miejsc w chwili zgłoszenia oraz jednoczesne dokonanie opłaty startowej.
 
 
8. Ilość zgłoszeń jest ograniczona do 400 startujących, których nazwiska zostaną umieszczone na liście startowej. O pierwszeństwie decyduje kolejność zaksięgowania opłaty startowej, a w przypadku zgłoszenia udziału w dniu zawodów – kolejność zgłoszenia z jednoczesnym uiszczeniem opłaty startowej.
 
 
9. Organizator na bieżąco będzie przekazywał informacje o wolnej ilości miejsc poprzez swój profil na portalu Facebook i stronę internetową www.pucharreksia.pl
 
 
10. Prawo startu w zawodach mają osoby znajdujące się na liście startowej (patrz pkt. 8 regulaminu). Warunkiem umieszczenia osoby na liście startowej jest dokonanie opłaty startowej w terminach i w sposób określony w pkt 12. Za datę dokonania opłaty startowej, w przypadku przelewu, przyjmuje się dzień zaksięgowania opłaty startowej.
 
 
11. Osoby, które nie dokonały w terminie określonym w pkt 12 opłaty startowej będą skreślone z listy startowej.
 
 
12. Opłata startowa wynosi:
 
a) 120 PLN przez System Płatności Przelewy24 na stronie zapisów obsługiwanej przez serwis Sport-Timing.pl Opłatę należy uiścić do 3 dni roboczych od dnia zapisania uczestnika. W razie nie dokonania opłaty w oznaczonym terminie zgłoszenie zostanie usunięte z systemu.
 
b) 150 PLN-gotówką w dniu zawodów 18.02.2024r. (w przypadku wolnych miejsc na liście startowej).
 
 
13. Organizator nie zwraca wpłaconej opłaty startowej. Opłata zostaje przekazana na cele statutowe organizatora z zastrzeżeniem pkt. 18 lit. c i d.
 
 
14. Sposób przeprowadzania zawodów:
 
a) Zawody przeprowadzane są zgodnie z Regulaminem Zawodów 12 Pucharu Reksia.
 
b) Zawody przeprowadzane są w 12 grupach (podział grup następuje według wieku i płci). Grupy wiekowe dziewcząt i chłopców to:
• 2010-2011,
• 2012-2013,
• 2014-2015,
• 2016-2017,
• 2018 -2019
• 2020 i młodsi
 
c) Listy startowe tworzone są według kolejności zaksięgowania opłaty startowej. Zgłoszenie obejmuje dane: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, płeć, datę urodzenia, dane kontaktowe: nr telefonu i adres mailowy. Imię i nazwisko uczestnika zawodów, jego płeć i rocznik są upubliczniane w celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przeprowadzenia zawodów.
 
d) Zamknięcie list startowych następuje w dniu zawodów o godz. 8.30.
 
e) Zawody rozpoczynają się od godziny 10:00. Poszczególne grupy wiekowe będą startowały według wyznaczonych godzin przez organizatora.
 
f) Zawody polegają na jak najszybszym, jednokrotnym, samodzielnym przejeździe Slalomu Giganta przez uczestnika zawodów.
 
g) Komisję sędziowską powołuje organizator.
 
h) Koszty wyciągów narciarskich pokrywają uczestnicy zawodów. Podczas zawodów uczestnicy korzystają na własną odpowiedzialność z własnego sprzętu narciarskiego oraz stosownego ubioru i akcesoriów.
 
i) Każdemu uczestnikowi, który uiści opłatę startową o której mowa w pkt 12 niniejszego regulaminu przysługuje pakiet startowy, o wartości kwoty opłaty startowej lub wyższej. Pakiet startowy obejmuje unikatowy numer startowy, medal z wizerunkiem Reksia. Uczestnicy otrzymują upominek z wizerunkiem Reksia, przekąskę i ciepły napój. Pakiet startowy może dodatkowo zawierać inne gadżety. Pakiet startowy należy odebrać:
 
sobota 17.02.2024 r. w Gemini Park Bielsko-Biała, w godz. od 12.00 do 15.00
sobota 17.02.2024 r. Siglany, Wisła, w godz. od 18.00 do 20.00
niedziela 18.02.2024 r. Siglany Wisła, w godz. od 8:00 do 9:00.
 
Osoby, które nie odebrały pakietu w wyżej wymienionych terminach mają prawo odebrać pakiet przez następne 10 dni w biurze organizatora, Plac Opatrzności Bożej 20, 43- 200 Bielsko-Biała w godzinach pracy biura lub po uprzednim umówieniu się.
 
j) Najlepsze sześć osób z każdej grupy wiekowej jest nagradzane (pierwsze, drugie i trzecie miejsce-puchar, nagrody rzeczowe, czwarte, piąte i szóste miejsce-nagrody rzeczowe).
 
k) Wyniki oficjalne ukazują się 15-30 minut po przejeździe ostatniego uczestnika danej grupy wiekowej.
 
l) Oficjalne zakończenie zawodów i wręczanie nagród dla zwycięzców planowane jest na godzinę 13:00/13:30 .
 
m) Organizator zapewnia pomiar czasu, wytyczenie ustawienie tyczek na wydzielonych trasach slalomów, zarezerwowanie stoku na zawody, zabezpieczenie medyczne zawodów.
 
 
15. Zasady bezpieczeństwa:
 
a) Każdy uczestnik zawodów powinien być ubrany w odpowiedni strój sportowy.
 
b) Uczestnicy oraz osoby przebywające na terenie zawodów są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i p.poż obowiązujących na terenie zawodów, oraz stosować się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez organizatora lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek.
 
c) Każdy uczestnik, który na trasie zauważy niepokojące zdarzenie, które może być przyczyną ubytku na zdrowiu innego uczestnika, zobowiązany jest poinformować organizatora.
 
d) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator zaleca ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 
e) Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków i szkód powstałych na terenie zawodów oraz za rzeczy pozostawione przez uczestników zawodów oraz innych osób przebywających na terenie zawodów.
 
f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i umiejętności narciarskie.
 
g) Uczestnik zawodów, którego zachowanie stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych uczestników zawodów oraz nie będzie poddawał się poleceniom organizatora i służby ochrony, może zostać niezwłocznie usunięty z terenu zawodów.
 
i) Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim lub wobec Organizatora.
 
 
16. Protesty:
 
a) Składanie protestów możliwe jest na piśmie do organizatora zawodów w terminie do 15 minut od ukazania się wyników oficjalnych.
 
b) Protest może złożyć jedno z rodziców lub opiekun uczestnika.
 
c) Warunkiem przyjęcia protestu jest wniesienie kaucji w wysokości 200 PLN. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja zostaje zwrócona składającemu.
 
 
17. Postanowienia dodatkowe:
 
a) Organizator jest uprawniony do utrwalania (osobiście/na jego zlecenie/za jego zgodą) przebiegu zawodów w formie filmowej oraz fotograficznej, w tym wizerunków uczestników Zawodów 12 Pucharu Reksia tj. osób startujących i wszystkich osób towarzyszących, przebywających na terenie zawodów (publiczności).
 
b) Organizator jest uprawniony do nieodpłatnego wykorzystania w tym, nieodpłatnego rozpowszechniania ww. dokumentacji filmowej oraz fotograficznej w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych oraz promocyjnych organizatora zawodów oraz Zawodów 12 Pucharu Reksia na wszystkich nośnikach, za pośrednictwem dowolnych mediów, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych w innych elektronicznych środkach przekazu, a także w publikacjach i serwisach Stowarzyszenia i osób trzecich.
 
c) Akceptacja Regulaminu Zawodów, jak również udział w zawodach jako uczestnik lub publiczność, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalanie i nieodpłatne rozpowszechnianie w celach opisanych powyżej, wizerunków uczestników Zawodów 12 Puchar Reksia oraz wszystkich osób towarzyszących, przebywających na terenie zawodów (publiczności).
 
 
18. Uwagi końcowe:
 
a) Zmian w Regulaminie Zawodów 12 Pucharu Reksia może dokonać tylko organizator.
 
b) Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu.
 
c) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub miejsca zawodów w przypadku złych warunków śniegowych lub pogodowych i in., o czym poinformuje na stronie internetowej imprezy: www.pucharreksia.pl .
 
d) W przypadku sytuacji o której mowa w pkt 18 lit c. wniesiona przez uczestnika opłata startowa zostanie przeniesiona na nowy termin w ramach Zawodów Pucharu Reksia. Jeśli uczestnik nie wystartuje w zmienionym terminie lub miejscu zawodów, opłata startowa zostaje przeznaczona na cele statutowe organizatora i nie podlega zwrotowi.
 
e) Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem zawodów i jest zobowiązany do jego przestrzegania. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca i nie zwalnia uczestnika z jego przestrzegania.
 
 
19. Informacja dotycząca przetwarzanie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Klub Sportowy LIVE, Plac Opatrzności Bożej 20, 43-300 Bielsko-Biała.
 
 
Kontakt
w sprawie danych osobowych możliwy jest pod mailem: zawody@pucharreksia.pl. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celu realizacji zawodów tj. potrzeb organizacji, przygotowania, przeprowadzenia i promocji zawodów, przygotowania i udostępnienia w dowolnej formie list startowych, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród. Przetwarzanie obejmuje również komunikację z uczestnikiem poprzez wysyłanie wiadomości email lub sms pod adresy lub numery uczestnika podane podczas rejestracji. Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku uczestnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć i uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów a także na listach startowych oraz listach publikujących wyniki zawodów w miejscu zawodów lub na stronach internetowych. Podanie danych osobowych o których mowa powyżej oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz z uwagi na specyfikę celu realizacji zawodów ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie bądź upublicznienie wizerunku uczestnika uniemożliwia start w zawodach. Dane będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych z uwzględnieniem obowiązków nałożonych na administratora odnośnie zachowania danych przez okres trwałości projektu, przedawnienia roszczeń dochodzonych przez/od Stowarzyszenia. Uczestnikom przysługują prawa do:
a) dostępu do danych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych , w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie,
f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kiedy nie będzie możliwe zorganizowane zawodów z przyczyn od niego niezależnych np. z uwagi na epidemię lub stan zagrożenia epidemicznego. W takiej sytuacji wniesiona przez uczestnika opłata startowa zostanie przeniesiona na nowy termin w ramach Zawodów Pucharu Reksia. Jeśli uczestnik nie zdecyduje się na start w nowym terminie, opłata startowa zostanie przeznaczona na cele statutowe organizatora, nie podlega zwrotowi.